Privacyreglement

Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw is een vereniging met als doel om de belangen van de ondernemingen in de keten van uitgangsmateriaal, teelt, handel en verwerking van akkerbouwproducten te behartigen en te bevorderen dat de producten van de akkerbouw voldoen aan de wensen van de consument.

Voor deze doelstelling is het verwerken van persoonsgegevens een middel en geen doel op zich. BO Akkerbouw respecteert het recht op privacy en verwerkt dan ook alleen persoonsgegevens indien dat nodig is voor haar activiteiten.

BO Akkerbouw verkoopt geen persoonsgegevens aan derden en stelt persoonsgegevens slechts aan derden beschikbaar indien dit nodig is voor de uitvoering van haar activiteiten en onder de voorwaarden van dit reglement. Verder verplicht BO Akkerbouw zich ertoe om passende beveiligingsmaatregelen te nemen om persoonsgegevens te beschermen en verlangt zij dit ook van eventuele derden die zij inschakelt bij de verwerking van persoonsgegevens.

1. Verwerkingsverantwoordelijke

Voor de verwerking van persoonsgegevens is verantwoordelijk: Brancheorganisatie Akkerbouw, Louis Braillelaan 80, 2719 EK Zoetermeer

2. Verwerkingsdoelen

BO Akkerbouw verwerkt alleen persoonsgegevens op basis van één van de volgende wettelijke
grondslagen:
- als de betrokkene (dat bent u) toestemming heeft gegeven voor een specifiek verwerkingsdoel;
- als de verwerking nodig is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst met u;
- als de verwerking nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op BO Akkerbouw
rust.
Een voorbeeld hiervan is de registratie van een aantal persoonsgegevens van de werknemers
van BO Akkerbouw;

- als de verwerking nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan BO Akkerbouw is opgedragen.
Een voorbeeld hiervan is het verwerken van persoonsgegevens voor de uitvoering van verbindend verklaarde regelingen
;
- als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van BO Akkerbouw die slechts gelegen zijn in hetgeen nodig of dringend gewenst is om haar in de inleiding beschreven doelstelling te realiseren.
Een voorbeeld van een gerechtvaardigd belang is het verwerken van persoonsgegevens voor de uitvoering van verbindend verklaarde regelingen.


Bij het vragen van persoonsgegevens zal BO Akkerbouw aangeven op welke van bovenstaande grondslagen zij zich baseert. Indien BO Akkerbouw u vraagt om persoonsgegevens te verstrekken en er sprake is van een verplichting, zal BO Akkerbouw aangeven wat de gevolgen zijn wanneer deze gegevens niet worden verstrekt.

3. Welke persoonsgegevens

BO Akkerbouw verwerkt slechts persoonsgegevens voorzover deze nodig of dringend gewenst zijn om haar in de inleiding beschreven doelstelling te realiseren. De te verwerken gegevens verschillen per categorie betrokkenen. Zo verwerkt BO Akkerbouw van haar bestuursleden en werknemers de wettelijk voorgeschreven gegevens. Voor overige categorieën betrokkenen verwerkt BO Akkerbouw:

- contactgegevens: afhankelijk van de noodzaak naam, adres en woonplaats en/of e-mailadres en/of telefoonnummer,
- afhankelijk van de noodzaak de organisatie waarbij of waarvoor betrokkene werkzaam is,
- persoonsgegevens die nodig zijn voor een specifieke activiteit: zo verwerkt BO Akkerbouw voor de uitvoering en financiering van haar programma Onderzoek en Innovatie gegevens over de gewassen die een teler teelt en de perceelsomvang van deze gewassen.

4. Ontvangers van persoonsgegevens

BO Akkerbouw verstrekt slechts persoonsgegevens aan derden indien:
- u hiervoor toestemming heeft gegeven,
- dat nodig is voor het realiseren van het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld: vaak is het nodig één of meer verwerkers in te schakelen, waarmee BO Akkerbouw een verwerkersovereenkomst afsluit waarmee ook deze verwerkers gelijke waarborgen bieden voor het beschermen van uw privacy,
- BO Akkerbouw hiertoe verplicht is op basis van een wettelijk voorschrift of een gerechtelijk bevel.

5. Bewaartermijn van persoonsgegevens

Persoonsgegevens bewaart BO Akkerbouw zo lang als nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verwerkt. Bestaat voor de activiteit waarvoor de gegevens zijn verwerkt een verantwoordingsplicht, dan worden persoonsgegevens verwijderd binnen drie maanden nadat deze verantwoording heeft plaatsgehad.

6. Inzage en rectificatie

Iedere persoon van wie BO Akkerbouw persoonsgegevens verwerkt, heeft het recht te vragen om deze gegevens in te zien en, bij onjuistheden, rectificatie te verlangen.

7. Verwijdering (vergetelheid)

Iedere persoon van wie BO Akkerbouw persoonsgegevens verwerkt, heeft het recht te vragen om deze gegevens te verwijderen.
De indiener van het verzoek moet dit verzoek om verwijdering motiveren.

8. Beperking van de verwerking

Iedere persoon van wie BO Akkerbouw persoonsgegevens verwerkt, heeft het recht te vragen om beperking van de verwerking. Dit kan het geval zijn als uw gegevens mogelijk onjuist zijn, de verwerking onrechtmatig is, de gegevens niet meer nodig zijn of als u bezwaar maakt. De indiener van het verzoek moet dit verzoek om beperking van de verwerking nader specificeren: waarop heeft het betrekking en waaruit bestaat de gewenste beperking.

9. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Voor gegevens die u aan BO Akkerbouw verstrekt omdat u toestemming heeft gegeven voor verwerking voor een specifiek doel of voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst en waarvan de verwerking geautomatiseerd plaatsheeft, heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Met dit recht kunt u de gegevens opvragen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en vragen deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

10. Bezwaar

Als u meent dat de verwerking van persoonsgegevens door BO Akkerbouw voor de vervulling van een taak van algemeen belang of op grond van de behartiging van een gerechtvaardigd belang (de laatste twee bullets van punt 2. van dit reglement) op grond van bijzondere persoonlijke redenen op bezwaren stuit, kunt u bij BO Akkerbouw een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift kan uitsluitend schriftelijk worden ingediend en moet zijn voorzien van de redenen waarop het bezwaar is gebaseerd.

11. Indiening en afhandeling van verzoeken en bezwaarschriften

Verzoeken bedoeld onder de punten 6. tot en met 9. van dit reglement en een bezwaar bedoeld onder punt 10. van dit reglement kunnen schriftelijk worden ingediend bij BO Akkerbouw, Louis Braillelaan 80, 2719 EK ZOETERMEER.

Verzoeken bedoeld onder de punten 6. tot en met 9. van dit reglement kunnen ook worden ingediend
door middel van een e-mailbericht aan info@bo-akkerbouw.nl. In een verzoek moet duidelijk worden vermeld op welk privacyrecht u een beroep wilt doen.

BO Akkerbouw kan de indiener van het verzoek vragen nader aan te tonen dat de persoonsgegevens waarop het verzoek betrekking heeft van de indiener zijn.

BO Akkerbouw informeert u binnen één maand na ontvangst van uw verzoek of bezwaar over de afhandeling.

12. Klacht bij Autoriteit Persoonsgegevens

Indien u een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens dan stelt BO Akkerbouw het op prijs dat u eerst hierover nader contact met ons opneemt.

U heeft altijd het recht een klacht over de verwerking van persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG.

13. Uitsluiting van het privacyreglement

Dit privacyreglement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van een link met de website van BO Akkerbouw zijn verbonden. Wij raden u aan de privacyverklaringen van de betreffende organisaties/websites zorgvuldig te lezen.

14. Inwerkingtreding en wijziging van het privacyreglement

Dit privacyreglement treedt in werking op 19 september 2018.

Indien daartoe aanleiding is, kan BO Akkerbouw dit privacyreglement aanpassen. Het is daarom raadzaam dit reglement geregeld te raadplegen.

Nummer: JW.N.18.025

Datum: 21 juni 2018